0
0
0
s2sdefault

METAALUNIEVOORWAARDEN 1 januari 2014 Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. Koninklijke Metaalunie Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een lid van Koninklijke Metaalunie doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover het Metaalunielid aanbieder dan wel leverancier is. 1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever. 1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geslo- ten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor. 1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Metaalunieleden. Artikel 2: Aanbiedingen 2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aan- bieding hierop baseren. 2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, "ex works", vestigingsplaats opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. De prijzen zijn exclusief om- zetbelasting en verpakking. 2.4. Als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer niet aanvaardt, heeft opdrachtne- mer het recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij op- drachtgever in rekening te brengen. Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom 3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrech- ten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, ver- strekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en der- gelijke. 3.2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van op- drachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in re- kening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schrif- telijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadever- goeding op grond van de wet worden gevorderd. 1 3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisba- re boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie 4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van op- drachtnemer krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht. 4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan. 4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrek- king tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekenin- gen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke. Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode 5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vast- gesteld. 5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. 5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uitvoerings- periode verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze omstan- digheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. b. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de le- vertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzet- ting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden inge- past, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. d. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode ver- lengd met de daardoor ontstane vertraging. 2 5.5. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te voldoen. 5.6. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Artikel 6: Risico-overgang 6.1. Levering vindt plaats af fabriek, "ex works", vestigingsplaats opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever. 6.2. Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, la- den, transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich te- gen deze risico's verzekeren. 6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtne- mer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. Artikel 7: Prijswijziging 7.1. Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever doorberekenen. 7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen: a. als de prijsstijging zich voordoet; b. tegelijk met betaling van de hoofdsom; c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn. Artikel 8: Overmacht 8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens op- drachtgever na te komen. 8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onder- aannemers van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomsto- ring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokka- des, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. 8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindi- gen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. 3 8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. 8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade. Artikel 9: Omvang van het werk 9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere be- schikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Op- drachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hier- voor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden. 9.2. In a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stuka- doors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk; b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen; c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezi- ge zaken; d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; e. reis- en verblijfkosten. Artikel 10: Wijzigingen in het werk 10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als: a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek; b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijk- heid; c. geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken. 10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst. 10.3. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk zoals bedoeld in lid 1 van dit ar- tikel naar keuze van opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen: a. als het meerwerk zich voordoet; b. tegelijk met betaling van de hoofdsom; c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn. 10.4. Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdracht- nemer. de prijs van het werk zijn niet begrepen: 4 Artikel 11: Uitvoering van het werk 11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werk- zaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals: a. gas, water en elektriciteit; b. verwarming; c. afsluitbare droge opslagruimte; d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen. 11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk ge- bruikt materieel, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden ver- richt of op een andere overeengekomen plaats. 11.3. Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de risico's genoemd in lid 2 van dit artikel. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade is opdrachtgever verplicht dit onver- wijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling. 11.4. Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden van dit artikel niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade. Artikel 12: Oplevering van het werk 12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen: a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk ken- baar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd; d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbre- kende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan. 12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van rede- nen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdracht- nemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren. 12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgelever- de delen van het werk. Artikel 13: Aansprakelijkheid 13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn contrac- tuele verplichtingen alsnog na te komen. 5 13.2. De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald. 13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief BTW) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering. 13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Op- drachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren; b. opzichtschade.Onderopzichtschadewordtonderandereverstaanschadediedoorof tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt ge- werkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt ge- werkt. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren; c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer. 13.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. 13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens pro- ductaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden. Artikel 14: Garantie en overige aanspraken 14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdrachtnemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen pres- tatie. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing. 14.2. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal opdrachtnemer de keu- ze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoe- ren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangele- verd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren. 14.3. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moe- ten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden. 14.4. Voor rekening van opdrachtgever komen: a. alle transport- of verzendkosten; b. kosten voor demontage- en montage; c. reis- en verblijfkosten. 14.5. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventu- eel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren. 6 14.6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtin- gen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan. 14.7. a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van: - normale slijtage; - onoordeelkundig gebruik; - niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; - installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden; - gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever; - gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen. b. Geen garantie wordt gegeven op: - geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering; - het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever; - onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend. 14.8. Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook. 14.9. Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen. Artikel 15: Klachtplicht 15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hier- over niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd. 15.2. Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van ver- val van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiter- lijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd. Artikel 16: Niet afgenomen zaken 16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te ne- men. 16.2. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan wor- den verwacht teneinde opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen. 16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. 16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden ge- vorderd. 7 Artikel 17: Betaling 17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening. 17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats: a. bij balieverkoop contant; b. bij termijnbetaling: - 40% van de totale prijs bij opdracht; - 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden; - 10% van de totale prijs bij oplevering; c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum. 17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van op- drachtnemer om inbetalinggeving. 17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtne- mer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is. 17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als: a. een betalingstermijn is overschreden; b. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd; c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd; d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden. 17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingster- mijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de rentebere- kening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. 17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorde- ringen van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schul- den van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen aan opdrachtgever. Verder is op- drachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wor- den de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan. 17.8. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-. Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente): over de eerste € 3.000,- 15% over het meerdere tot € 6.000,- 10% over het meerdere tot € 15.000,- 8% over het meerdere tot € 60.000,- 5% over het meerdere vanaf € 60.000,- 3% 8 De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt. 17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen al- le kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van op- drachtgever. Artikel 18: Zekerheden 18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen. 18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever: a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten; b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeen- komsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan. 18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. 18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de gelever- de zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen. 18.5. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten op- zichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht. 18.6. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbe- houd ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later ge- sloten overeenkomst niet nakomt. Artikel 19: Beëindiging van de overeenkomst Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortko- ming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 20.1. Het Nederlands recht is van toepassing. 20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere in- ternationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van op- drachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheids- regels hanteren. 9

0
0
0
s2sdefault
Go to top
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework